દરબાર કાકો પટલાણીને ચોદે છે ટાંગો ઉંચો કરીને

18221 views

ખેતરના ભાગિયા દરબારે પટલાણીને એના ઘરે ચોદી. ટાંટિયા ઊંચા કરીને પટલાણી દરબાર કાકાનો આખો લંડ ભોસમાં લે છે. પટેલ ઈંગ્લીશ દારુ પીને પડ્યા રહે છે અને પટલાણી પોટલીવાળા દરબારનો લોડો લે છે.