આંટીએ ગાંડમાં લંડ લીધો ભોસ ચોદાવ્યા પછી

25353 views

દેસી આંટી સુરભી પોતાની ગાંડ મરાવે છે એના લવર પાસે. લવર આવા બધા ધંધા કરે છે એટલે જ એની સાથે સેટ છે આંટી. આ આન્ટીનો પતિ બહુ જ ધાર્મિક છે અને ખાલી ભોસ જ ચોદે છે અને એ પણ મિશનરી પોઝમાં. એટલે જ તો આંટીએ આવા ધંધા ચોદવા માટે લવરનો લંડ લેવાનો ચાલુ કર્યું છે.