બિહારી રાંડે બે લંડ લીધા વગડામાં

16497 views

ચોદાવે છે પૈસા લઈને આ બિહારી રાંડ. આજે બે દોસ્તાર એને જંગલમાં લઇ ગયા અને ૪૫૦ રૂપિયા આપીને એને બે કલાક સુધી ચોદે જ રાખી. વાયેગ્રા ખાઈને ઉઠેલા લંડ એમ જલ્દી ટાઢા નથી પડતા. રાંડ પણ હંસી હંસીને બેઉના લંડ લે છે વારાફરતી.