બુઢા સરપંચનો લોડો મોમાં લીધો ભાભીએ પૈસા માટે

24160 views

સેક્સી રાંડ ભાભી બુઢા સરપંચને જોરદાર બ્લોવ્જોબ આપે છે. સરપંચની બૈરીના બેઉ ગોઠણ ખલાસ થઇ ગયા છે એટલે એ હવસ મીટાવવા આવી બૈરીઓને હોટેલમાં બોલાવે છે ચોદવા માટે. આ ભાભીનો સહાય ફોર્મ અટકેલ હતો અને પૈસાની ખેંચ હતી એટલે સરપંચ પાસે ગઈ હતી. સરપંચે પૈસા ખીસામાં આપી દીધા અને કહ્યું કે હું કરાવી દઉં કામ ત્યારે પાછા આપજો. અને આવા નાટક કરીને ધીરે ધીરે પકડમાં લઇ લીધી એને અને હવે પૈસા લેવા હોય તો મારો લંડ લે એમ કહીને હોટેલમાં ચોદવા બોલાવી લે છે એને. આ ભાભી પણ લંડ ચૂસવાની કલાકાર હોય એમ મસ્ત પકડીને ચૂસે છે. અને સરપંચ યસ યસ કહે છે ચુસાવતી વખતે.