દેસી આંટીને ઘોડી બનાવીને ચોદી

9982 views

આંટીને ઘોડી બનાવીને પાછળથી એની ભોસમાં કાળો લંડ ઘાલીને ચોદી. આંટીની ચોદાવાની ખંજવાળ આજે આ લાંબા લંડથી દુર થઇ ગઈ. આંટી ગાંડ હલાવી હલાવીને ભોસ મરાવે છે એના યાર પાસે.