ઇકોનો ડ્રાઈવર છોકરીના બોબલા ચૂસે છે

25997 views

દેસી છોકરી ઇકો ગાડીવાળા ફારુખની રાંડ બની ગઈ છે આજે ગાડીની અંદર જ આ ડ્રાઈવરે છોકરીના મસ્ત બોબલા ચુસ્વા લીધા. અને છોકરીને ખબર નાં પડે એ રીતે એણે વિડીયો પણ બનાવી લીધો. આ છોકરી પણ એકદમ કામુક થઇ ગઈ છે અને ફારુખને કાનમાં કહે છે કે મને કોઈ જગ્યાએ લઇ જઈને તારો લંડ આપી દે હવે. બીડીના પૈસાના ફાંફા છે ફારુખ પાસે એ હોટેલનો રૂમ રાખશે કઈ રીતે. એ મોકો જુએ છે કે વરસાદ પડે અને આને રસ્તામાં જ ગાડીમાં લંડ આપી દઉં.