ગાંડ મરાવવાનો મશીન લઇ આવી આ રાંડ છોકરી!

0 views

આ ભોસ મારીનીને જુઓ મશીનથી ગાંડની ખંજવાળ દુર કરે છે. જુઓ મશીનથી ગાંડમાં કેવા આંચકા મરાવે છે આ માલ છોકરી. આ બન્ચોદ ભૂરાઓ બધી જ વસ્તુના મશીન શોધી લાવે છે. તમે ચૂતને બદલે ચૂતવાળી પ્લાસ્ટિકની ઢીગલીઓ જોઈ છે જેમને ચોદી પણ શકાય અને એમની ગાંડ પણ મારી શકાય છે?