પટેલે કંડોમ ચઢાવીને ખેત ભાગિયા દરબારની બૈરીને ચોદી

Indian Girls - Advertisement

views

કનુભાઈ પટેલ આણંદ પાસે એક ગામડામાં દરબારની બૈરીને કંડોમ ચઢાવીને ચોદે છે. ખેતરના ભાગીયાની બૈરીને રાખીને બેસેલ છે પટેલ અને કાયમ નાંગી કરીને ભોસ ચોદે છે એની. બૈરી પણ પૈસા માટે ચોદાવી લે છે છાનીમાની. ધણીને પણ ખબર છે કે એની બૈરીની ભોસમાં પટેલ લોડો દે છે.