ઈંટના ભઠ્ઠાની મજુર છોકરી બોનસ માટે લંડ લે છે

22354 views

ઈંટના ભઠ્ઠાની મજુર છોકરી બોનસના ૧૨૦૦ રૂપિયા લેવા માટે શેઠને ભોસ આપે છે અને એનો લંડ મોમાં લે છે. ઘરે જાવું છે એને અને પૈસા ઘટતા હતા એટલે વહેલો બોનસ લેવા પીંખાઇ ગઈ. આખો લંડ મોમાં ઘાલીને છોકરીને ખુબ ચોદી ભઠ્ઠાવાળાએ.