જેઠ ગાંડ મારે છે ભાભીની વગર કન્ડોમે

3941 views

હોટ ગુજરાતી ભાભી મીનલ પરમાર અને એના જેઠ શશીકાન્તનો ગાંડ ચોદકામ વિડીયો. ભાભીની ગાંડમાં વગર કન્ડોમે લંડ આપીને ચોદે છે જેઠ. અને પછી વીર્યની પિચકારી ગાંડના કુલ્હા ઉપર જ છોડે છે. જેઠને ખબર છે કે ભાઈથી બરાબર કાબુમાં રહેતી નથી મીનલ એટલે એણે ઘરમાં જ ધાડ પાડી છે ભોસ માટે. ભાભીને તો મજે જ મજા છે જેઠ ગાંડ પણ મારે છે અને ભોસ પણ થોકે છે.