બુઢો ઓફીસમાં બોલાવીને રાંડ ચોદતો પકડાયો!

52435 views

દેસી એમએમએસ કલીપ દેસી બુઢા અને રાંડની. કામના બહાને અહી ચોદાવા આવેલી રાંડને ચોદાવતા પકડી પાડી બાજુની ઓફીસવાળાએ. કાકો કહે છે કે આ તો આજે જ આવી છે. બાજુવાળો રાંડને કહે છે કે તું તો અહી કામ છે એમ કહીને આવી હતી અને અહી આ લંડ લેવાના ધંધા કરે છે. કાકો મોબાઈલમાં પોતાની બીપી બનતા જોઇને શરમાય છે અને ગુસ્સે પણ થાય છે. રાંડ મોબાઈલ જોઇને કહે છે કે આપ બહાર ચલે જાઓ!