કાળો લંડ મોમાં લેતી ૬૬ વરસની ડોસીમાં

10523 views

આ ઉંમરે ઉપરવાળાને યાદ કરે છે લોકો ત્યારે આ ડોસીએ કાળો લંડ મોમાં લેવાની ફેન્ટસી પૂરી કરી. જુઓ ૬૬ વરસની ગોરી ડોસીનો લંડ મોમાં લેવાનો વિડીયો. કાળીયાને પલંગમાં બેસાડી આ આંટીએ એના લંડમાં તાજગી લાવી દીધી હાથ ચલાવીને. પછી ગળા સુધી ભરીને લંડને ચૂસી આપ્યો. આવી ઘરડી ડોસીને મોમાં આપીને કાળિયો પણ પોતાને ધન્ય સમઝે છે. એ વારંવાર ડોસીને કહે છે કે તને તો ભોસ અને ગાંડમાં પણ લંડ આપી દેવો છે મારે આજે.