લોડો તેલવાળો કરીને વહુને ચોદવા આવ્યો બુઢો સસરો!

39470 views

બેન્ચોદ આ બુઢાનો લંડ આ સિત્તેરની ઉંમરે પણ કેવા તણખા ઝરે છે. લંડ પર તેલ લગાવીને આવેલા બુઢા સસરાને વહુએ રૂમમાંથી કાઢી મુક્યો. આ ભોસડીનો સીધી રીતે ચોદતો હતો ત્યાં સુધી વાંધો નહોતો વહુને પણ. પણ હવે સાલો દારુ પીને અમુક વખતે બકવાસ કરે છે, ક્યારેક ઘરમાં પણ ગાંડ પર ચુન્ટલા ખણે છે અને ગાંડ પણ માંગે છે. વહુએ આજે મોબાઈલમાં પણ લંડ ચમકાવતા સસરાનો વિડીયો પણ બનાવી લીધો, કદાચ કોઈને કહી દે તો બચાવમાં કહેવાય કે એજ મને હેરાન કરતો હતો આ જુઓ વિડીયોમાં.