લંડ પર કોપરેલ લગાવીને ગાંડ મરાવી ભાભીએ

22055 views

ગામડાની ભાભીની ગાંડ મારવાની સેક્સી બીપી વિડીયો જુઓ. આ માણસે ભાભી પાસે જ લંડ પર કોપરેલ લગાવડાવ્યો અને પછી ભાભીની ગાંડમાં આપી દીધો લંડ. આ જાડો લંડ લેવામાં એમપણ દુખે છે ભાભીને અને ગાંડ તો ફાડી જ નાંખે. એટલે એણે ગાંડ મરાવવાની નાં પાડી દીધી.પણ આ માણસે કહ્યું કે તેલ લગાવીને કરીશું ગાંડ પોલીસ તો નહિ દુખે. એટલે ભાભી શીશીમાંથી તેલ લગાવે છે લંડ પર અને ચીકણો કરે છે. ભલે ને તેલ લગાવ્યો પણ ગાંડ મારી એટલે ભાભીને દુખ્યું તો ખરુ જ.