મદ્રાસી કામવાળી સાથે સસ્તી હોટેલમાં ચોદકામ

17031 views

સસ્તી હોટેલમાં લઇ જઈને શેઠિયાએ લંડની ગરમી કાઢી નાંખી મદ્રાસી કામવાળીની ભોસમાં. જુઓ આ દેસી કામવાળીના કપડા કાઢીને એની ભોસમાં લંડ આપવાનો વિડીયો. લલીતા થોડી શરમાય છે કેમ કે શેઠ સાથે એ પહેલી વખત જ આવી રીતે બહાર ચોદાવા માટે આવી છે. આ બેઉ જણા ઘરમાં તો કેટલા સમયથી ચોદે છે પણ હવે શેઠાણીને થોડો ડાઉટ છે એટલે એમણે બહારની મીટ માંડી છે.