ઉંધી પડીને ચોદાવતી ઓફીસની સેક્સી ભાભી

7792 views

નેહા નામની સેક્સી ઓફીસ ભાભીને જુઓ ઘોડી બનીને આખો લંડ ભોસમાં લેતા. સમીર સાહેબ લંચ વખતે મળતા હતા રોજ અને એમની રાંડ બની ગઈ છે. સમીર એક વિધુર છે જે આવી જ સેક્સી માલને શોધતો હતો જે એના લંડની તરસને મિટાવી દે. અને ભાભી પણ આવો માણસ જ ઝંખતી હતી જે એને ચોદે અને સબંધને આગળ વધારવાનો કોઈ પ્રેશર નાં આપે. સમીર સર અમુક વખતે તો વાયેગ્રાની ગોળી ખાઈને આખી આખી કલાક આ ભોસમાં ડૂબકી લગાવે છે કડક લંડથી. ગાંડ હલાવીને લંડ લેતી નેહા ભાભી તમને ગમી કે નહિ મિત્રો?