વિધવા ગુજરાતી ભાભીએ ભોસમાં આંગળા ઘાલીને વિડીયો બનાવી

Indian Girls - Advertisement

views

પતિ દોઢ વરસ પહેલા મરી ગયો અને શિલ્પા ભાભી વિધવા થઇ ગઈ. એ વખતે બધાએ કહ્યું તો દોઢ ડાહી થઈને લગ્ન ન કર્યા. અને આજે આ વિડીયોમાં ભોસમાં આંગળી કરે છે. ભોસ લંડ માંગે છે અને બે ચાર જણાને લાઈન આપી પણ છે ભાભીએ. પણ ચોદવાનું હજુ કંઇક સેટિંગ થયું નથી. આજકલ એક બરોડાના છોકરા સાથે આવી ઓનલાઈન ટાઈમ પાસ જેવો લંડ અને ભોસ બતાવવાનો કામ ચાલે છે. ભોસની અંદર આંગળા ઘાલી લે છે આ દેસી ભાભી ઉભો થયેલો લોડો જોઇને. જે પહેલો લંડ આ ભાભીને મળ્યો એના ગાભા કાઢી નાંખશે!