પાડોસી પાસે ભોસ ચટાવીને ચોદાવતી જાડી ભાભી

17342 views

પતિની નાઈટ શિફ્ટમાં ખરા ગલગલીયા કરી લીધા આ સેક્સી જાડી ભાભીએ. ભોસ ચટાવી પાડોસી પાસે અને પછી એનો મોમાં લીધો. આખે આખો લંડ ભોસમાં પણ ઘલાવી લીધો. પતિ પાસે આવો લંડ નથી જે એક સાથે બે ત્રણ અલગ પોઝમાં આ સેક્સી ભાભીને ચોદી શકે. એટલે જ તો એ આવા પડોસી પાસે ચોદાવા માટે તત્પર રહે છે. પાડોસી પણ બૈરાને બહાનો બતાવીને આજે અર્ધી રાત સુધી ભાભીને ચોદતો રહ્યો. બેઉ જણે ત્રણ શોટ લીધા રાત્રે દોઢ વાગ્યા સુધી.