પલંગ નીચે ફસાયેલી જાડી બેનને ચોદી ભાઈએ

21452 views

રૂમમાં ઝાડું પોતું કરતી જાડી બેન પલંગ નીચે ફસાઈ ગઈ. નીકળાયું નહિ અને મોકો જોઇને ભાઈએ પાછળથી લંડ ઘાલીને ચોદકામ કરી લીધું એક્સ એક્સ એક્સ વિડીયોમાં. બેનની જાડી ગાંડ પકડીને ભાઈએ એની પેન્ટ કાઢી નાંખી અને પછી કડક લંડ ભોસના કાણામાં સેટ કરીને ઘાલી દીધો. પહેલા બેનને પણ થોડું અજુગતું લાગ્યું પણ પછી એ પણ સામેથી ચોદવામાં સપોર્ટ કરવા લાગી. વીર્યની પિચકારી માર્યા પછી ભાઈએ એને પલંગ નીચેથી નીકળવામાં મદદ પણ કરી.