હાઈસ્કુલની મેડમે પટાવાળા પાસે ચોદાવી લીધું

37155 views

હોટ દેસી બીપી વિડીયો હાઈસ્કુલની મેડમ અને પટાવાળાનો. પટાવાળો મેડમને ઉંધી પાડીને ચૂત અને ગાંડમાં લંડ આપે છે. પતિ પણ ટીચર છે પણ એ ચોદતો નથી. પટાવાળો શાકભાજી વિગેરે લાવવા મેડમ સાથે આવે છે ઘણીવાર. એને જ પોતાની તરસી ભોસનો તરવૈયો બનાવી લીધો છે મેડમે. આજે મેડમે કહ્યું કે પહેલા એક વખત ચોદ અને પછી વિયાગ્રાની ગોળી ખાઈને બીજી વખત ચોદ મને. તમને પણ મેડમ ગાંડ હલાવીને મોજ કરાવી દેશે આજે.