દેસી ગુજરાતી લોડો ચૂસી દીધો રશિયન માલે

3978 views

અકીકના ગુજરાતી વેપારીએ પૈસા આપીને રશિયન માલ પાસે લંડ સકિંગ કરાવ્યો. જુઓ ભૂરી માલને આખો લંડ મોમાં લઈને લોલીપોપ સકિંગ આપતા. આપણા ગુજરાતી ભાઈઓ બીજા દેશમાં ધંધો કરે છે અને ત્યાની ભૂરી અને કાળીઓને પણ વાપરે છે. અને એટલે જ અહીની ભાભીઓ કોલેજના કુણા છોકરા શોધે છે ભોસ ચોદાવવા માટે.