સુરતની રાંડને હાર્ડ ચોદકામ કરીને બતાવતો એનો ગ્રાહક

Indian Girls - Advertisement

views

ગુજરાતી ઓડિયોમાં બુમો પાડી પાડીને ચોદાવતી સુરતની રાંડનો એક્સ એક્સ એક્સ વિડીયો. ગ્રાહકને રાંડે કહ્યું કે અમને બુમો પડાવે એવા લોડા નથી બન્યા એટલે એને દાઝ ચઢી. અને ગ્રાહકે બધી દાઝ આ રાંડની ભોસમાં ઠાલવી દીધી. રાંડની ભોસ ફાડીને એવી ચોદી એને કે એ બુમો પાડી પાડીને કહે છે કે ધીરે કરો. પણ આ માણસ કહે છે કે ચોદાવ હવે તારી માંની ભોસ મારું ચોદાવ હવે અને લંડ આખો ઘલાવ તારી પાંચ સો વખત ચોદાયેલી ભોસમાં.