વિધવા કામવાળીએ ભોસ મરાવી સાહેબ પાસે

24760 views

સાડી પહેરેલી વિધવા કામવાળી મીનાએ આખો ભોસડો ખોલી નાખ્યો સાહેબનો લંડ લેવા માટે. સાહેબની બૈરી હવે ચોદવા નથી આપતી એટલે આ કામવાળીને રખાત બનાવીને રૂમ ભાડે અપાવી છે. ઘણીવખત સાહેબ કામથી સીધા આ બીજા નંબરના ઘરે આવીને મીના પાસે સેક્સની અંગત પળો માણે છે. મીના પણ ખુબ ચોહ્કી છે અને સાહેબનો લંડ મસ્ત સર્વિસ કરી આપે છે પોતાના ત્રણેય કાણા એમને આપીને! આજે તો આખો ભોસડો ખોલીને બેસી ગઈ અને સાહેબનો લોડો એની ચીકણી ખાઈમાં સમાઈ ગયો.