દેસી કામવાળી લોડાની તેલ માલીશ કરે છે

19859 views

સેક્સી દેસી કામવાળી માલિકનો લંડ ઉભો કરે છે ચોદાવા માટે. કામવાળી તેલ લઈને લંડ પર લગાવે છે અને કહે છે કે ઉભો કરીને ઘાલી દો મારી ભોસમાં. આખો લંડ ટાઈટ કરીને ભોસમાં લેવા માટે રેડી જ હોય છે આ કામવાળી કેમ કે એક વખત લંડ લેવાના પાંચ સો રુપયા મળે છે અંદ ગાંડ મરાવે તો બસો રુપયા એક્સ્ટ્રા!