દોસ્તની કામવાળીએ ચોદાવ્યું ઘોડી બનીને

25075 views

પૈસા માટે બબીતા કામવાળી કુતરી બનીને લંડ લે છે સમીર જાધવનો. સમીરના ફ્રેન્ડ અમિતને ત્યાં કામ કરે છે આ ભાભી. પણ સમીર એને એના રૂમ પર લાવીને ચોદે છે. આજે સાડી ઉપર કરી અને ચડ્ડી કાઢી નાંખી આ કામવાળીએ. આપેલા પૈસા બ્લાઉજમાં બોબલા પર મૂકી દીધા અને ગાંડ અને ચૂત પર તેલ લગાડીને બોલી, ચાલો જલ્દી પાણી કાઢી નાંખો મારે હજી તો જઈને કપડા પણ ધોવાના છે.