બિહારી કાજલ ભાભીની ભોસ ઠંડી કરી આપી

51262 views

કાજલ ભાભીએ આજે પોતાની બિહારી ભોસમાં લોડો લીધો પડોસી લવર અજયનો. અજયે ભાભીને નીચે સુવડાવી અને એની ભોસમાં લોડો નાંખી આપ્યો. તમે પણ જુઓ આ બિહારી માલ ભાભીને નીચે પડ્યા પડ્યા લંડ લેતા. અજય કહે છે કે તારી ભોસ તો બહુ જ ગરમ છે આજે તો આંટી કહે છે કે મહીં નાંખી દે જલ્દી થી તારો લંડ એટલે એ પણ ગરમ થઇ જાય.