રાજકોટની આંટીએ યોગા ડે પર ભોસ બતાવી

8652 views

રાજકોટ શહેરની આ સેક્સી આંટી યોગા ડે પર નાંગડી થઇ ગઈ. ટીવીમાં યોગા ફિટનેસનો પ્રોગ્રામ જોતા જોતા એ ભોસ અને ગાંડનો કાણો બતાવે છે. સાચે આ ચૂત બહુ બધા લંડ વડે ચોદાયેલી લાગે છે, કેમ કે પગ ઉપર નીચે કરે છે એમાં તો કાણું ફાટી જાય છે એનું. અને ગાંડ પણ પાછી પડે એવી નથી, એમાં પણ લંડ ગયેલા જ હશે તો જ ને!