ઓવર બ્રીજ નીચે ચોદાવતી સાઉથની દેસી રાંડ

34825 views

સેક્સી દેસી સાઉથ રાંડ ઓવર બ્રીજ નીચે લંડ લે છે ગ્રાહકનો. જુઓ નીચે જમીન પર જ સુવડાવીને આ રાંડની ભોસમાં લંડ આપવાનો ચોદકામ વિડીયો. રાંડ ૨૦૦ ચૂત આપવાના લે છે અને ૩૦૦ તો હોટેલવાળા રૂમના લઇ જાય છે. આ ગ્રાહક દહાદીયો મજુર છે, એણે કહ્યું રૂમના પૈસા નથી અહીં જ હાઈવે પર પટાવી દઈએ. પહેલા નાં પાડી પણ પછી રાંડ પર રેડી થઇ ગઈ કેમ કે આખા દિવસમાં આ પહેલો જ ગ્રાહક હતો.