ગામની છોકરીએ ખેતરમાં ચોદાવ્યું

26454 views

ગામડાની દેસી છોકરીને લંડ પર બેસાડીને ખેતરમાં ચોદી નાંખી એના લવરે. જુઓ કેવી ગાંડ હલાવી હલાવીને આખેઆખો લંડ ભોસમાં ઘલાવે છે આ છોકરી. ગામની અંદર અડધા લોકોને આ બેઉ વિશે ખબર છે. પણ ચૂત અને લંડની હવસ એવી છે કે ચોદવાનો એક પણ ચાન્સ આ લોકો હાથમાંથી જવા દેતા નથી. આજે આ બેઉ ખેતરમાં ચોદકામ કરવા આવ્યા અને મજેથી કર્યું પણ.