હાઈવે પર ચોદાવતી દેસી રાંડ

8977 views

દેસી રાંડ મીનાએ ઘાઘરો ઉંચો કરીને ભોસમાં લંડ લીધો વગર કન્ડોમે. બે દેસી છોકરા ગાડી લઈને રાંડ ચોદવા માટે જ આવેલા આજે અને એમને મીના મળી ગઈ. મીનાને જ્યારે એક છોકરો ચોદે છે ત્યારે બીજો એનો વિડીયો બનાવે છે. અને વિડીયો બનાવતો છોકરો કહે છે કે ગાંડમાં તો નથી ઘાલી દીધો ને લંડ. તો બીજો છોકરો ચુતમાંથી કાઢીને બતાવે છે કે ના બરાબર છે ભોસમાં જ છે લંડ મારો.