શિમલામાં દેસી માલ પાસે લંડ ચુસાડયો

9013 views

માથે ચાંલ્લાવાળી દેસી માલ લવર સાથે લગ્ન કરીને ભાગી ગઈ શિમલા મસુરી. શિમલાની ઠંડીમાં આ છોકરો આ છોકરીના મોમાં લંડ આપે છે અને મોબાઈલથી વિડીયો પણ બનાવે છે. જે છોકરીઓ માં બાપને છોડીને જાય છે એમને રાંડ જ બનવું પદે છે આવી, કાંતો જેની સાથે ભાગે એની કાંતો બીજાના લંડ લેનારી. આ છોકરીને લોડો મોમાં લેવાની જરાયે ઈચ્છા દેખાતી નથી, પણ છોકરો મો ખોલ, ચાલ લઇ લે એમ કરીને પરાણે ચુસાડે છે.