આંટીએ જવાન લંડ મોમાં લઈને ચૂસી દીધો

10418 views

આ આંટી કોઈ નાની આઈટમ નથી, બેંકમાં કેશિયર છે. પણ સ્વભાવે રંગીન મિજાજ છે. આજના દેસી બ્લોવ્જોબ વિડીયોમાં આ કાકીએ જવાન છોકરાનો લંડ મોમાં લીધેલ છે. આ છોકરો તરલા આંટીની સોસાયટીમાં જ રહે છે અને આંટીના દીકરા કૌશિલનો મિત્ર જ છે. ઘરે વારેઘડીએ આવતો હતો અને નાઈટી પહેરેલી આંટીની ગાંડ હાલતા જોઇને મુઠીયા મારતો હતો. પણ હવે એને આ ફટાકડો ફોડવા માટે સામેથી મળી ગયો છે. અવારનવાર આંટી એને લંડની સર્વિસ કરી આપે છે. આજે પતિ (બુઢો અંકલ) ઘરે નહોતો ત્યારે આંટીએ આને બોલાવીને ચોદાવ્યું.