સ્કુલમાં નવી ટીચરે પ્રિન્સીપાલનો મોમાં લીધો

27974 views

આ ટીચર પ્રાઈમરી સેક્શનમાં નવી ભરતી છે અને પહેલી જ જોબ છે એટલે ઘબરાય છે. આજે પ્રિન્સીપાલ સાહેબે એને મોમાં લંડ આપીને વિડીયો બનાવી લીધો. છોકરી પાસે ઉભા રહીને પ્રિન્સિપાલે એની પાસે જ પેન્ટની ઝીપ ખોલાવી અને કહું કે કુલ્ફી ખાઈ લે મારા લંડની. આ નવી સ્કુલ ટીચર સાચે જ કુલ્ફી ખાતી હોય એમ આ બુઢાનો લંડ મોમાં લે છે. ચૂસવાની સાથે સાથે આ માલ લંડને હલાવે પણ છે. તમને કેવી લાગી આ સ્કુલ ટીચર અને પ્રિન્સીપાલની બ્લોવ્જોબ વિડીયો?