લંડ અને ગોટા ચૂસી આપ્યા કામવાળી આંટીએ

14694 views

પૈસા માટે લંડ અને ગોટીયા બધું ચૂસી દીધું શાંતિએ. શાંતિ એક દેસી કામવાળી છે જેને એનો માલિક જ રાંડ બનાવવા મથેલો છે. અવારનવાર એ પૈસા આપીને લંડ લેવા મજબુર કરે છે શાંતિને. પહેલા પહેલા નાં કહેતી હતી તો કામ પરથી કાઢી મુકવાની ધમકી આપતો હતો. પણ હવે તો માલિકને સામેથી લંડ આપવા માટે કહે છે આ કામવાળી, કેમ કે પૈસા મસ્ત મળે છે લંડને ખુશ કરવાના. હવે કોઈ આવી મસ્તીથી લંડ ચુસતો હોય તો એને પૈસા આપવામાં વાંધો પણ શું છે!