ઉભા ઉભા ગાંડ મરાવી આંટીએ

11297 views

સેક્સી આંટીએ ઉભા ઉભા ગાંડમાં લંડ લીધો. કબાટ પકડીએ ઉભેલી આંટીને પહેલા ચુતમાં લોડો આપીને ચોદી અને પછી એની ગાંડમાં પણ આખો લંડ ઘાલી દીધો આ જવાન માણસે. આંટીને દુખે છે પાછળના કાણામાં લેતા એટલે એ સિસકારા પણ ભરે છે પણ ઉભો થયેલો લંડ થોડી રોકાઈ જવાનો છે એ પણ જ્યારે એને ગાંડ મારવાની મળે!