ધાબાના દાદરા પર ઝાડું વાળતી કામવાળી આંટીને ચોદી

Indian Girls - Advertisement

views

સેક્સી ગુજરાતી માણસ દિલ્લી એનસીઆરમાં એક કામવાળી આંટીને ઘોડી બનાવીને ચોદે છે. દાદરા પર ઝાડું મારતી હતી ત્યારે પાછળ જઈને ભોસમાં લંડ આપી દીધો. કામવાળીને બીક પણ લાગે છે કેમ કે ઘણા બધા લોકો છે જેમનો વાત કરવાનો વાજ પણ આ વિડીયોમાં આવે છે. એટલે એ કહે છે કે જલ્દી લોડાનો પાણી કાઢીને નીકળી જા. કામવાળીની સલવાર નીચે કરીને એને ઉભા ઉભા જ ભોસમાં લંડ આપી દીધો આ માણસે અને પછી દાદરા ઉતરી ગયો. કામવાળી આંટીને અંદાજો નહોતો કે એનો પોર્ન વિડીયો પણ બનાવી લીધો છે આ માણસે.