લોકડાઉનમાં રાંડ ભાભી ચોદી ખેતરે

14680 views

લોકડાઉનમાં બહાર ચોદવાની ચાન્સ નાં મળી તો ખેતરે રાંડ લાવીને ચોદી ઘાલી. ખેતરે નીચે જ સુવડાવી દીધી અને પીકીમાં લંડ દઈ દીધો.